1. Tuyên truyền tăng cường công tác PCCC và CNCH1. Tuyên truyền tăng cường công tác PCCC và CNCH

https://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/1._Tuy%C3%AAn_truy%E1%BB%81n_t%C4%83ng_c%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%C3%B4ng_t%C3%A1c_PCCC_v%C3%A0_CNCH.mp3

2. Khuyến cáo an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và khu dân cư

https://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/2._Khuy%E1%BA%BFn_c%C3%A1o_an_to%C3%A0n_PCCC_%C4%91%E1%BB%91i_v%E1%BB%9Bi_h%E1%BB%99_gia_%C4%91%C3%ACnh%2C_nh%C3%A0_%C4%91%E1%BB%83_%E1%BB%9F_k%E1%BA%BFt_h%E1%BB%A3p_s%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t%2C_kinh_doanh_v%C3%A0_khu_d%C3%A2n_c%C6%B0_%28mp3cut.net%29.mp3

https://ict.hatinh.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 180.906
    Online: 12