Nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ dịch công lưu động, quan tâm đầu tư bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa, theo hướng dẫn tại văn bản 2319 của Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Hà Tĩnh là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của phường Thạch Quý trong 6 tháng đầu năm 2022. Việc đẩy mạnh CCHC đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND phường.

 

Thực hiện kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố về thực hiện các nội dung về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về cải cách hành chính năm 2022; Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; UBND phường Thạch Quý đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 bảo đảm phù hợp, bám sát thực tiễn, trong đó tập trung nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ dịch công lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp, người dân…, góp phần cải thiện chỉ số CCHC.

 

Hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Thạch Quý" tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND phường Thạch Quý đã niêm yết công khai đầy đủ 191 thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang TTĐT phường. Ban hành quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa gồm có 06 đồng chí. Kết quả đã kịp thời giải quyết được các hồ sơ, giấy tờ cho các tổ chức và công dân, không có tình trạng công dân phải đi lại nhiều, thời gian giải quyết kéo dài. Được đánh giá cao về mức độ hài lòng của người dân.

UBND phường đã quan tâm điều kiện cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đầu tư bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa, theo hướng dẫn tại văn bản 2319 của Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Hà Tĩnh.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và từng bước đạt chuẩn theo quy định. Hàng năm UBND phường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo của cán bộ, công chức. Đầu năm 2022 đã có 04 đồng chí tốt nghiệp lớp bồi dưỡng chuyên viên tại trường Chính trị Trần Phú; hiện nay có 01 đồng chí công chức đang theo học Đại học văn bằng 2; 01 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trên địa bàn phường là 2.740 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Đến nay, tại UBND phường đã công bố 53 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong 06 tháng đầu năm 2022, trên Cổng dịch vụ công của phường phát sinh 257/365 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỉ lệ 70,41%; phát sinh 194/332 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỉ lệ 58,43%;  Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức 3 có phát sinh hồ sơ 13/53, đạt tỷ lệ 24,52%; Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức 4 có phát sinh hồ sơ 8/53, đạt tỷ lệ 15,09%.

Những kết quả trong cải cách hành chính của phường đang phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 117.283 triệu đồng/116.670 triệu đồng =101%) , tạo động lực để hệ thống chính trị trong phường ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 233.938
    Online: 9