ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẠCH QUÝ

 

 

Số:    /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thạch Quý, ngày 02 tháng 03 năm 2022

 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022

 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo, triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND ngày    /112/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2022, các nội dung chuyên đề toàn khóa; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận số 29- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 1 và năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu ngân sách. Tăng cường công tác chăm sóc vụ Đông Xuân 2022, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị văn minh.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày/thứ

Nội dung

Bộ phận tham mưu

LĐ chủ trì/

tham dự

01/Thứ 3

 

Sáng: - 7h30’: Chào cờ giao ban toàn khối

Chiều: Kê khai thuế Phi Nông nghiệp

VP- TK

UNT

Đ/c Ngân – BT

Đ/c Minh – CT UBND

02/Thứ 4

 

Sáng: Họp rà soát kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh (Từ 02-05/3/2022)

Chiều: UBND tỉnh họp nghe kết quả thanh tra việc giao, cho thuê đất trái thẩm quyền

 

 

 

 

 

03/Thứ 5

 

Cả ngày: Tiếp Công dân định kỳ

Sáng:  Tham gia họp Rà soát nhu cầu và khả năng triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh các năm 2023, 2024, 2025

 

- Tư pháp

- ĐC-XD-ĐT-MT

 

 

 

Đ/c Minh - CT

 

04/Thứ 6

 

Sáng:  Triển khai xóa vườn tạp, Kiểm tra Vườn mẫu,

Chiều: Họp thương thảo ký kết hợp đồng xây dựng nhà Hiệu bộ trường Mầm non

ĐC-XD-ĐT-MT

 

Đ/c Minh - CT

 

05/Thứ  7

 

Chiều: Hội nghị đối thoại Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ Hội phụ nữ các cấp nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

 

 

LĐ UBND

 

06/CN

 

Nghỉ

 

 

07/Thứ 2

 

Sáng: Lãnh đạo UBND giao ban tuần.

 

 

Đ/c Minh – CT

Đ/c Tiến – CT

Đ/c Hải -PCT

 

08/Thứ 3

 

Hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

 

 

Đ/c Minh- CT, các PCT

 

09/Thứ 4

 

Chiều: Tham dự Họp đánh giá tình hình thực hiện đơn giá dịch vụ theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và kế hoạch phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

ĐC-XD-ĐT -MT

 

 

Đ/c Minh – CT

 

10/Thứ 5

 

Cả ngày: Tiếp Công dân định kỳ

Sáng: Kiểm tra lấn chiếm đất ở

Chiều: Tuyên truyền nhân dân nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4; Tổ dịch vụ công lưu động

 

- Tư pháp

- ĐC-XD, QLĐT

- Tổ dịch vụ công lưu động

 Đ/c Minh – CT

- Đ/c Tiến- PCT

- Đ/c Hải -PCT

11/Thứ 6

 

Sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND về cơ chế hỗ trợ NQ 29/2021/NQ- HĐND thành phố.

Chiều: Duyệt Nội dung Đại hội Hội CCB phường NK 2022-2027

Tối:  Tổ chức Hội nghị làm việc 3 tổ dân phố Tiền Giang, Tiền Phong, Tiền Tiến về chương trình mục tiêu, xây dựng phường đô thị văn minh

 

- Hội CCB

 

-ĐC-XD-ĐT-MT

TT Đảng ủy, HĐND,

Chủ tịch và các phó CT UBND

12/Thứ 7

 

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022; phòng chống dịch Covid 19; xây dựng đô thị văn minh.

 

LĐ UBND

13/CN

 

Nghỉ

 

 

14/Thứ 2

 

Sáng: Giao ban toàn khối

Chiều: Kiểm tra TDP mẫu TDP Trung Lân, Trung Đình

VP -TK

 

 

Đ/c Minh-CT, các PCT

 

15/Thứ 3

 

Sáng: Kiểm tra Nhà văn hóa mẫu TDP Đông Quý, Chiều: Kiểm tra Công tác lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường

 

VH-XH

QLĐT

 

 

Đ/c Minh-CT, các PCT

 

 

 

16/Thứ 4

 

Sáng: Tham gia lễ hội Văn Miếu

Chiều: Tham gia trực tuyến với UBMTTQ và các đoàn thể TP và phường xã triển khai nhiệm vụ quý II.

VH-XH

 

Đoàn thể

 

 

-Đ/c Hải – PCT.UBND

-Đ/c Minh-CT, các PCT

 

 

17/Thứ 5

 

Tiếp dân cả ngày

Sáng: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

Chiều: Kiểm tra các hộ lấn chiến vỉa hè, xây dựng nhà ở tư nhân

ĐC-XD

-Đ/c Minh-CT

- Đ/ Tiến PCT

18/Thứ 6

 

Sáng: Kiểm tra chỉnh trang vườn hộ, công trình mục tiêu

 

Chiều: Họp rà soát báo cáo thực hiện các NQ HĐND V, NQ 24

Các đoàn thể

- Đc- XD; VP-TK

-Đ/c Minh-CT, các PCT

 

19/Thứ 7

 

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022; phòng chống dịch Covid 19; xây dựng đô thị văn minh.

 

LĐ UBND

20/CN

 

Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh

 

Công đoàn

21/Thứ 2

 

Sáng: Giao ban tuần

Chiều: Đoàn Giám sát HĐND thành phố làm việc vơi HĐND, UBND phường

 

 

-Đ/c Minh-CT,

- TT Đảng ủy, HĐND, LĐ UBND

 

22/Thứ 3

 

Sáng: Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công lưu động

Chiều:

 

-Đ/c Hải - PCT

 

 

 

 

23/Thứ 4

 

Sáng: Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2022 của tỉnh

Chiều: Hội nghị đối thoại lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

24/Thứ 5

 

Tiếp dân cả ngày

Sáng: Duyệt nội dung Đại hội Đoàn TN phường NK 2022-2027

Chiều: Họp BCH Đảng ủy phường

Tư pháp

Đoàn TN

 

 

 

Đ/c Minh- CT

- TT Đảng ủy, HĐND, LĐ UBND

 

25/Thứ 6

 

Hoạt động Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Sáng: Kiểm tra vườn mẫu, xây dựng nhà ở tư nhân

Chiều: Tham dự Hội nghị Thường trực Thành ủy giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã

 

ĐC-XD

 

- Đ/c Tiến -PCT

-Đ/c Minh- CT

 

26/Thứ 7

 

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022; phòng chống dịch Covid 19; xây dựng đô thị văn minh.

 

LĐ UBND

27/CN

 

Nghỉ

 

 

28/Thứ 2

 

Sáng: Giao ban tuần.

Chiều: Họp nghe kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cải tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở phường, xã.

VH-XH

-Đ/c Minh - CT

29/Thứ 3

 

Sáng: Họp giao nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ Đại hội Hội CCB phường

Chiều: Đại hội HCCB phường NK 2022-2027 ( phiên trù bị)

- VP -TK

LĐ UBND

30/Thứ 4

 

Sáng: Đại hội HCCB phường NK 2022-2027 ( phiên chính thức)

Chiều: Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công lưu động

Công đoàn

 

- Tổ dịch vụ công

LĐ UBND

 

- Đ/c Hải -PCT

31/Thứ 5

 

Tiếp dân cả ngày

Sáng: Khảo sát chương trình mục tiêu tại TDP Tiền Tiến, Tiền Phong, Tiền Giang

Chiều: Triển khai xóa bỏ vừa tạp

 

Tư Pháp

Đc-XD

 

 

Đ/c Minh - CT

- Đ/c Tiến-PCT

 

- Đ/c Tiến-PCT

 

 

 

Nơi nhận:                           

- TT Đảng ủy, HĐND phường;                                       

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Văn phòng Đảng ủy;

- TT UBMTTQ; các ban, ngành đoàn thể;

- Cán bộ, công chức;

 - Các Tổ dân phố;

- Ban Biên tập TTTĐT;

 - Lưu: VT,VP.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 141.759
Online: 19