Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, mức cho vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 4.000.000 đồng/tháng/người (Hiện hành, theo Điều 1 Quyết định 1656/QĐ-TTg năm 2019 thì mức cho vay vốn tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/người).

Đối tượng được vay vốn: Là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

+ Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. (Bổ sung so với quy định hiện hành)

+ Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. (Theo quy định hiện hành là hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật).

- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg cũng bãi bỏ quy định về ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn được quy định tại Điều 10 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay vốn tối đa được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 191.153
    Online: 5