UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẠCH QUÝ

 

 

Số: 08/UBND

 

V/v tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh nộp hồ sơ qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thạch Quý, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 

             Kính gửi:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Các Ban, ngành, đoàn thể phường;

- Công chức chuyên môn;

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tăng chỉ số Cải cách hành chính năm 2022. Đồng thời hạn chế việc đi lại, tiếp xúc, tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. UBND phường khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các TTHC thực hiện theo một trong các hình thức sau:

1. Nộp hồ sơ qua cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (Danh mục các thủ tục áp dụng DVC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Thạch Quý). Trình tự thực hiện các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin DVC trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https:dichvucong.hatinh.gov.vn.

- Bước 2: Đăng ký tài khoản theo hướng dẫn (thời gian đăng ký tài khoản thành công chỉ từ 1-2 phút).

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 (tùy theo thủ tục hành chính yêu cầu), chọn Thành phố Hà Tĩnh, chọn phường Thạch Quý, chọn (thủ tục) Lĩnh vực và bấm vào “Tìm kiếm”, sẽ ra danh mục TTHC yêu cầu.

- Bước 4: Kê khai các thông tin cần thiết, đính kèm từng thành phần hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu và gửi đi.

- Bước 5: Nộp tiền phí, lệ phí (nếu có) theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn phụ trách tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường. Thời gian đăng nhập và đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thành công chỉ từ 10-15 phút (tùy theo TTHC)

2. Nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) của Bưu điện:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC gửi đến địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Số 461, đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Kèm theo các thành phần hồ sơ của người gửi, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ - Tên thủ tục hành chính; địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Trong quá trình nộp hồ sơ qua các hình thức nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vui lòng liên hệ qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường. Số điện thoại: 0239.386.692 để được hướng dẫn cụ thể và giải đáp kịp thời.

          UBND phường thông báo và khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thủ tục hành chính cần giải quyết được biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND thành phố (để b/c);

- Phòng Nội vụ (để b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường;

- Cán bộ, công chức;

- Lưu: VT. UBND.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.956
    Online: 9