LỊCH CÔNG TÁC

UBND PHƯỜNG THẠCH QUÝ
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30 Hoạt động chuyên môn cán bộ chuyên môn
14h Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. HĐND phòng họp tầng 3