(Số liệu cập nhật đến ngày 02/7/2019)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

3.45    

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

     2.376

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

     8.055

8.055

       3.851

      4.204

 

 

    

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

25

7

28%                

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

  0.17       

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

3.898       

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

3.501

366

717

2481

       

 

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

%

16,10%

18,53%

65,37%

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Quý
 Liên kết website
Thống kê: 21.033
Online: 22