Thạch Quý ngày nay là 4/11 thôn của xã Trung Tiết, thuộc tổn Thượng Nhị, Phủ Thạch Hà, sau đó được tách ra và thành lập vào năm 1954, thuộc huyện Thạch Hà; Từ năm 1989, được sát nhập vào thị xã Hà Tĩnh. Vùng đất này trong sự biến thiên của lịch sử đã trải qua nhiều thay đổi về đơn vị hành chính và tên gọi khác nhau.

Lúc mới chia, xã Thạch Quý có các làng: Tiền Bạt, Khang Quý, Hậu Thượng, Trung Hậu và được chia thành 16 xóm: Đông Quý, Bắc Quý, Trung Quý, Nam Quý, Tâm Quý, Hậu Thượng, Trung Đình, Trung Lân, Thượng Lân, Liên Tĩnh, Tiền Phong, Tiền Giang, Tiền Hưng, Tiến Tiến, Tân Nam, Đồng Vinh. Năm 1960, do yêu cầu mở rộng thị xã Hà Tĩnh. Số còn lại được chia làm 3 hợp tác xã: HTX Quyết Thắng gồm có Đông Quý, Bắc Quý, Trung Quý, Tam Quý, Tâm Quý; HTX Trung Thành gồm có Hậu Thượng, Trung Đình, Trung Lân, Liên Tĩnh, Thượng Lân; HTX Tiền Tiền, gồm Tiền Tiến, Tiền Phong, Tiền Giang, Tiền Hưng. Từ năm 1954 đến năm 1988 là xã Thạch Quý thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nắm 1989, Thạch Quý nhập vào thị xã Hà Tĩnh; 1993, cắt 1 phần diện tích nhập vào các phường Bắc Hà, Tân Giang. Năm 2007, cắt 1 phần diện tích để thành lập phường Nguyễn Du; Năm 2007, xã Thạch Quý chuyển thành phường.

Phường Thạch Quý có diện tích tự nhiên 3,494km2, với 2.029 hộ và 8.344 nhân khẩu thường trú, 11 tổ dân phố: Bắc Quý, Tâm Quý, Trung quý, Đông Quý, Trung Lân, Trung Đình , Hậu Thượng, Tiền Phong, Tiền Giang, Tiền Tiến, Tân Quý. Phía Bắc giáp xã Thạch Trung, Đông giáp xã Thạch Hưng, nam giáp phường Nguyễn Du, tây giáp phường Tân Giang.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 233.940
Online: 9